Grundläggande brandskydd

Utbildning för verksamheter som vill höja kompetensen inom området brandsäkerhet.
Alla medarbetare behöver kunna agera ansvarsfullt och rätt i händelse av brand
”Lag om skydd mot olyckor krävs det att verksamheter själv tar ansvar för att personal regelbundet genomgår utbildning i brandskydd”

Mål

Utbildningen ska ge ökad förståelse kring vilka skador brand orsakar på liv, egendom och miljö. Hur brandrisker samt skador till följd av brand kan reduceras. Deltagarna ges grundläggande kunskap och förståelse kring hur en brand uppstår och dess förlopp. Vidare ger utbildningen kunskaper om ansvar att arbeta förebyggande mot brand, hantering av brandredskap och hur man kan minska skadorna i händelse av brand.

Innehåll

• Varna, rädda, larma, släck
• Brandteori och förlopp
• Lagar och rekommendationer
• Förebyggande brandskydd
• Handlingsplan vid brand
• Utrymning
• Olika typer av släckredskap
• Praktisk övning med brandsläckare
• Brandrisker på arbetsplatsen

Övningen sker utomhus på lämplig plats.